Evo koja domaćinstva sada imaju pravo na novac koji je poslala EU

60.000 građana je u pitanju

Vlada Republike Srpske donijela je nedavno Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima, a kojom se omogućava proširenje obuhvata korisnika u Republici Srpskoj za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu, potvrđeno je za BUKU u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Kako su dodali, cilj ove podrške je ublažavanje negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize.

S obzirom na novu Odluku, ovu vrstu jednokratne pomoći u Republici Srpkoj moći će da dobije kategorija penzionera koji imaju penziju (osim srazmjerne) u iznosu koji ne prelazi polovinu najniže plate utvrđene Odlukom o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu, odnosno ne prelazi 350 KM u neto iznosu, umjesto kategorije penzionera koji su prethodno bili obuhvaćeni Odlukom Vlade.

Prethodno su, podsjećamo, kao energetski siromašni potrošači/ugrožena domaćinstva iz kategorije korisnika penzija bili definisani oni koji imaju najniže penzije iz tačke 1. alineja 1. i 2. Odluke i određivanju iznosa najniže penzije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/23), odnosno u iznosu od 275,29 KM i 330,37 KM, i to pod uslovom da žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate.

Ovaj uslov u vezi sa primanjima po članu domaćinstva sada se neće primjenjivati za korisnike iz kategorije penzionera.

Vlada se na ovakvo proširenje obuhvata i redefinisanje ove kategorije korisnika finansijske pomoći za troškove grijanja odlučila s obzirom na veliko interesovanje za ovaj vid pomoći koji je u prethodnom periodu iskazan upravo iz kategorije penzionera.

U skladu sa Odlukom, energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima koji, takođe, mogu da računaju na ovaj vid pomoći i dalje će se smatrati i oni koji su ranije definisani: korisnici prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite; korisnici prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite; nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/21); borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencija Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe; kao i lica starija od 65 godina, pod ranije propisanim uslovima (da nemaju lična primanja i da žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva, ostvarena u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv, ne prelaze iznos od polovine najniže plate), a koji su se našli na utvrđenom spisku korisnika nakon sprovedene procedure javnog poziva koji je u maju ove godine raspisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

I dalje je predviđeno da član domaćinstva koji ispunjava uslove za ovu vrstu finansijske pomoći po više osnova može da ostvari pomoć po jednom osnovu, a finansijska pomoć se dodjeljuje po domaćinstvu, odnosno jednom članu domaćinstva koji ispunjava uslove.

U centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite u prethodnom periodu realizovane su aktivnosti propisane Odlukom o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima koju je prethodno donijela Vlada Republike Srpske (u februaru 2023. godine), sa ciljem sačinjavanja spiskova lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći, te koji su dostavljani Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Analizom tih podataka utvrđeno je da se na spiskovima našlo više od 36.000 korisnika koji mogu ostvariti ovu vrstu pomoći po propisanim uslovima, kao i da je zahtjev donatora sredstava da ovom vrstom pomoći bude obuhvaćeno oko 50-60 hiljada korisnika u Republici Srpskoj, te je zaključeno da postoje uslovi da se obuhvat korisnika dodatno proširi.

U Ministarstvu napominju i da je jedan od zahtjeva donatora sredstava bio da domaćinstva koja budu obuhvaćena ovim vidom pomoći moraju dobiti značajan iznos sredstava, te da su i kriterijumi za realizaciju paketa pomoći usaglašavani i prilagođavani tim zahtjevima i raspoloživim sredstvima.

U skladu sa izmjenama i dopunama Odluke koje je sada usvojila Vlada, predviđeno je da nadležne službe, u kratkom roku, dopune prethodne spiskove korisnika podacima o korisnicima koji su nakon sačinjavanja tih spiskova ostvarili prava ili stekli status koji im omogućava da budu korisnici i novčane podrške za troškove grijanja, nakon čega će centri za socijalni rad ažurirati prethodno utvrđene spiskove, te ažurirane i objedinjene spiskove onih čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći dostaviti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ali i centralnoj službi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Zadatak službe Fonda PIO jeste da, na osnovu svih dostupnih podataka, izvrši provjeru uslova za dobijanje finansijske pomoći za troškove grijanja za korisnike penzije, a konačni spisak onih čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja dostavi Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Predviđeno je da sve to bude gotovo u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima. Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Nakon utvrđivanja konačnog broja korisnika finansijske pomoći, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite utvrdiće pojedinačni iznos po domaćinstvu u skladu sa raspoloživim sredstvima, na način da se raspoloživa sredstva podijele sa brojem korisnika finansijske pomoći.

Podsjetimo RS treba da dobije nešto više od 32 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima. Istovremeno bi za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade Republici Srpskoj bilo alocirano više od 12 miliona KM.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *